Arbejdsmiljøpolitikker

HJL A/S' overordnede mål for arbejdsmiljøet på virksomheden er, at der ikke må ske arbejds-ulykker eller –uheld, og at der ej heller må opstå arbejdsbetingede lidelser, samt at det skal være en positiv oplevelse at arbejde på virksomheden. Efterfølgende er angivet vore politikker på arbejdsmiljøområdet.
 
• HJL A/S vil opbygge, vedligeholde og videreudvikle sit arbejdsmiljøsystem i overensstem-melse med kravene i OHSAS 18001 samt ekstrakravene i At-vejledning F.5.1 om arbejds-miljøcertifikat, og vil forpligte sig til løbende arbejdsmiljømæssige forbedringer.
 
• HJL A/S vil overholde gældende lovgivning og myndighedskrav på arbejdsmiljøområdet, samt tilstræbe at være foran lovgivning og myndighedskrav mht. sikkerhed og sundhed.
 
• HJL A/S vil søge at forebygge fremfor at helbrede arbejdsmiljøproblemer.
 
• Ledelsen vil gennem det gode eksempel sikre, at alle medarbejdere har en engageret holdning til og forståelse for sikkerhed og sundhed i forbindelse såvel arbejdstilrette-læggelse som -udførelse.
 
• HJL A/S vil have en højt motiveret og veluddannede medarbejderstab samt sikkerheds- og sundhedsorganisation, der aktivt kan vejlede og støtte hinanden i bestræbelse på at fast-holde og udvikle HJL A/S som en arbejdsmiljømæssig god arbejdsplads.
 
• Det skal have konsekvenser at tilsidesætte lovgivningens eller virksomhedens egne sikkerheds- og sundhedsregler for arbejdstilrettelæggelse og –udførelse.
 
• HJL A/S vil udvise respekt for mennesker og deres forskelligheder og arbejde efter tankerne omkring det rummelige arbejdsmarked.
 
• Ledelsen vil deltage aktivt i arbejdet i virksomheden, og arbejdet i/omkring sikker-heds- og arbejdsmiljøorganisationen vil have ledelsens fulde opmærksomhed.
 
• Ledelsen vil medvirke til at gøre den enkelte medarbejder bevidst om, at alle medar-bejdere og ikke kun ledelsen har ansvar for sikkerheden og arbejdsmiljøet.
 
• Den enkelte medarbejder skal også gøres bevidst om sit ansvar for at gribe ind, når en kollegas adfærd skønnes at indebære en potentiel fare for mennesker og anlæg.
 
• Fremmede håndværkere, der arbejder i vor virksomhed, vil være pålagt at følge HJL A/S’ regler for sundhed og sikkerhed i forbindelse med arbejdets udførelse.
 
• HJL’s arbejdsmiljøpolitikker vil være tilgængelig for omverdenen via vor hjemmeside, desuden vil vi via vor hjemmeside bekendtgøre andre arbejdsmiljøforhold i virksom-heden, som, vi mener, måtte have interesse for offentligheden.
Print